Bee Brood – {Keys to Identification}

در داخل یک کلنی زنبور عسل هزاران نفر را خواهید دید. با این حال، مهمترین بخش کلنی نسل آینده است. ما به این زنبورهای جوان در حال رشد می گوییم – نسل زنبور عسل مهم نیست که امروزه کلنی چقدر قوی باشد، داشتن فرزند خوب برای ادامه کندو حیاتی است. Bee Brood چیست؟ نوزاد زنبور … Read more

سفارش فوری عسل ♥