اندازه ملکه زنبور عسل – {How Big is She?}

اندازه یک ملکه زنبور عسل بالغ از یک کلنی به کلنی دیگر کمی متفاوت است. میکند اندازه ملکه زنبور عسل نقشی در ارزش او برای کلنی زنبور عسل بازی کند؟ سن، ژنتیک و تغذیه در طول رشد، همه در تعیین میزان بزرگ شدن او نقش دارند. صرف نظر از اندازه او، هر کندویی باید یک … Read more

سفارش فوری عسل ♥