کارخانه تقطیر سوئیس زنبورها را در بشکه ویسکی نگهداری می کند

Rugenbräu AG بیش از 150 سال است که متعلق به خانواده بوده است، اما یک نوآوری جدید در اتاق بشکه کارخانه تقطیر سروصدا می کند. در اولین پروژه در نوع خود، دو کلنی زنبور عسل تابستان 2018 را گذراندند و خانه خود را در بشکه ویسکی ساختند. وقتی زنبورها در پایان تابستان رفتند، بشکه با … Read more

سفارش فوری عسل ♥