قسمت های بدن زنبور -{راهنمای آناتومی زنبور}

چقدر در مورد آن می دانید آناتومی زنبور عسل یا قسمت های اولیه بدن زنبور? به عنوان مثال، آیا می دانستید که زنبورهای عسل بینی دارند؟ خوب، آنها انجام می دهند. حداقل آنها ساختارهایی دارند که بسیار شبیه بینی ما عمل می کنند. این حشرات قابل توجه سال ها موضوع مطالعه بوده اند. با این … Read more

سفارش فوری عسل ♥