اگر ملکه بی بمیرد چه اتفاقی می افتد؟

زندگی ملکه زنبور عسل ممکن است آنطور که همه فکر می کنند جذاب نباشد. با این حال، او تنها مهم ترین فرد در مستعمره است. او تنها کسی است که می تواند تخم هایی بگذارد که به زنبورهای کارگر تبدیل شوند. و از آنجا که هر مستعمره فقط یک مورد دارد، ما باید تعجب کنیم … Read more

سفارش فوری عسل ♥