چگونه زنبورها برای برقراری ارتباط می رقصند

یک کلنی زنبور عسل باید قبل از فرا رسیدن سرمای زمستان ذخایر بزرگی از عسل تهیه و ذخیره کند. این به معنای بازدید از میلیون ها گل برای جمع آوری شهد و گرده است. این امر مستلزم کار زیاد بسیاری از اعضای مستعمره است. شکل اصلی ارتباط زنبور عسل، زبان رقص زنبور عسل برای مدت … Read more

سفارش فوری عسل ♥