دسته‌بندی نشده

زنبورعسل کارگر زنبور کارگر در گونه های مختلف زنبورها وجود دارد اما بیشتر درباره زنبورهای عسل به کار برده می شود. زنبورعسل کارگر، 98 درصد جمعیت کلونی را شامل می شود. زنبورهای کارگر جثه ای کوچک تر از زنبور ملکه و