نویسنده: ساغر کیانی

 براساس تحقیقات کاوشگران قدمت و تاریخچه زندگی زنبورعسل به قرن ها پیش برمی گردد. زمانی قریب به 25 میلیون سال پیش ، یعنی دورانی که کوه های هیمالیا ، آلپ ، البرز و پیرنه در حال شکل گرفتن بودند ،

زنبورعسل کارگر زنبور کارگر در گونه های مختلف زنبورها وجود دارد اما بیشتر درباره زنبورهای عسل به کار برده می شود. زنبورعسل کارگر، 98 درصد جمعیت کلونی را شامل می شود. زنبورهای کارگر جثه ای کوچک تر از زنبور ملکه و

ملکه زنبور عسل مهم ترین عضو کندو را چقدر می شناسید ؟ زنبور ملکه یکی از خاص ترین حشرات روی زمین است. این حشره می تواند با تخم گذاری به صورت مقتدرانه یک کلنی را مدیریت کند. زنبور ملکه اگرچه شباهت زیادی